QUÈ ÉS L’EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS?

Amnistia Internacional defineix així l’educació en drets humans:

“L’educació en drets humans és una pràctica deliberada i participativa destinada a potenciar els individus, grups i comunitats mitjançant la promoció de coneixements, habilitats i actituds coherents amb els principis de drets humans reconeguts internacionalment.”.

“Com a procés a mitjà i llarg termini, l’educació en drets humans pretén desenvolupar i integrar les dimensions cognitiva, afectiva i actitudinal de les persones, inclòs el pensament crític, en relació amb els drets humans. El seu objectiu és la creació d’una cultura que promogui el respecte pels drets humans i l’acció en la defensa i promoció d’aquests drets per a tothom.”


Aquests dos paràgrafs enrevessats contenen les següents idees clau, pel que fa a l’educació en drets humans, que has de tenir clares:

  • Ha de ser participativa, mai ha de consistir en algú que ens transmet coneixement d’una manera "unidireccional". El coneixement s’ha de construir col·lectivament, de manera que generi consciència i sentit crític. Les classes magistrals i les xerrades no participatives no solen complir aquests requisits.
  • Ha de dotar de coneixements, i sobretot d’habilitats i actituds. La formació és necessària per actuar contra les violacions dels drets humans a tot el món. Per què? La resposta, en el punt següent.
  • Està orientada a l’acció. L’educació en drets humans busca que persones informades puguin actuar contra les injustícies. Pot ser a través d’una presonera de consciència per la qual Amnistia Internacional estigui treballant, o protestant davant del teu govern per una llei injusta, o tractant de reduir l’estigma i la discriminació que pateixen les persones d’altres ètnies o nacionalitats en el teu propi centre. El més important és actuar!
  • És fonamental per abordar les causes subjacents de les violacions dels drets humans, prevenir abusos contra aquests drets, lluitar contra la discriminació, promoure la igualtat i augmentar la participació de les persones en els processos democràtics de presa de decisions.

I què hi diuen les Nacions Unides?

Les Nacions Unides han definit l’educació en drets humans com "el conjunt d’activitats de capacitació i difusió d’informació orientades a crear una cultura universal en l’àmbit dels drets humans per mitjà de la transmissió de coneixements, l’ensenyament de tècniques i la formació d’actituds", amb la finalitat de:

a) Enfortir el respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals.

b) Desenvolupar plenament la personalitat humana i el sentit de la dignitat de l’ésser humà.

c) Promoure la comprensió, la tolerància, la igualtat entre els sexes i l’amistat entre totes les nacions, els pobles indígenes i els grups racials, nacionals, ètnics, religiosos i lingüístics.

d) Facilitar la participació efectiva de totes les persones en una societat lliure i democràtica en la qual prevalgui l’estat de dret.

e) Fomentar i mantenir la pau.

f) Promoure un desenvolupament sostenible centrat en les persones i la justícia social.