Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons

Què és l’educació en drets humans?

Amnistia Internacional defineix així l’educació en drets humans:

“L’educació en drets humans és una pràctica deliberada i participativa destinada a potenciar els individus, grups i comunitats mitjançant la promoció de coneixements, habilitats i actituds coherents amb els principis de drets humans reconeguts internacionalment.”.

“Com a procés a mitjà i llarg termini, l’educació en drets humans pretén desenvolupar i integrar les dimensions cognitiva, afectiva i actitudinal de les persones, inclòs el pensament crític, en relació amb els drets humans. El seu objectiu és la creació d’una cultura que promogui el respecte pels drets humans i l’acció en la defensa i promoció d’aquests drets per a tothom.”


Aquests dos paràgrafs enrevessats contenen les següents idees clau, pel que fa a l’educació en drets humans, que has de tenir clares:

  • Ha de ser participativa, mai ha de consistir en algú que ens transmet coneixement d’una manera "unidireccional". El coneixement s’ha de construir col·lectivament, de manera que generi consciència i sentit crític. Les classes magistrals i les xerrades no participatives no solen complir aquests requisits.
  • Ha de dotar de coneixements, i sobretot d’habilitats i actituds. La formació és necessària per actuar contra les violacions dels drets humans a tot el món. Per què? La resposta, en el punt següent.
  • Està orientada a l’acció. L’educació en drets humans busca que persones informades puguin actuar contra les injustícies. Pot ser a través d’una presonera de consciència per la qual Amnistia Internacional estigui treballant, o protestant davant del teu govern per una llei injusta, o tractant de reduir l’estigma i la discriminació que pateixen les persones d’altres ètnies o nacionalitats en el teu propi centre. El més important és actuar!
  • És fonamental per abordar les causes subjacents de les violacions dels drets humans, prevenir abusos contra aquests drets, lluitar contra la discriminació, promoure la igualtat i augmentar la participació de les persones en els processos democràtics de presa de decisions.

I què hi diuen les Nacions Unides?

Les Nacions Unides han definit l’educació en drets humans com "el conjunt d’activitats de capacitació i difusió d’informació orientades a crear una cultura universal en l’àmbit dels drets humans per mitjà de la transmissió de coneixements, l’ensenyament de tècniques i la formació d’actituds", amb la finalitat de:

a) Enfortir el respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals.

b) Desenvolupar plenament la personalitat humana i el sentit de la dignitat de l’ésser humà.

c) Promoure la comprensió, la tolerància, la igualtat entre els sexes i l’amistat entre totes les nacions, els pobles indígenes i els grups racials, nacionals, ètnics, religiosos i lingüístics.

d) Facilitar la participació efectiva de totes les persones en una societat lliure i democràtica en la qual prevalgui l’estat de dret.

e) Fomentar i mantenir la pau.

f) Promoure un desenvolupament sostenible centrat en les persones i la justícia social.