Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons

Que é a educación en dereitos humanos?

Amnistía Internacional define así a educación en dereitos humanos:

“A educación en dereitos humanos é unha práctica deliberada e participativa, destinada a potenciar os individuos, grupos e comunidades mediante a promoción de coñecementos, habilidades e actitudes coherentes cos principios de dereitos humanos internacionalmente recoñecidos”.

“Como proceso a medio e longo prazo, a educación en dereitos humanos pretende desenvolver e integrar as dimensións cognitiva, afectiva e actitudinal das persoas, incluído o pensamento crítico, en relación cos dereitos humanos. O seu obxectivo é a creación dunha cultura que promova o respecto polos dereitos humanos e a acción na defensa e a promoción destes dereitos para todos.”

Estes dous enrevesados parágrafos conteñen as seguintes ideas clave respecto á educación en dereitos humanos, que debes ter claras:

  • Debe ser participativa, nunca debe consistir en alguén que nos transmite coñecemento de forma “unidireccional”. O coñecemento debe construírse colectivamente, de modo que xere conciencia e sentido crítico. As clases maxistrais e as charlas non participativas non acostuman cumprir estes requisitos.
  • Debe dotar de coñecementos, e sobre todo de habilidades e actitudes. Para actuar contra as violacións de dereitos humanos no mundo é necesaria a formación. Por que? A resposta, no seguinte punto.
  • Está orientada á acción. A educación en dereitos humanos busca que persoas informadas poidan actuar contra as inxustizas. Pode ser a través dunha presa de conciencia pola que está a traballar Amnistía Internacional, ou protestando ante o teu goberno por unha lei inxusta, ou tratando de reducir o estigma e a discriminación que sofren persoas doutras etnias ou nacionalidades no teu propio centro. O importante é actuar!
  • É fundamental, para abordar as causas subxacentes ás violacións de dereitos humanos, previr os abusos contra eses dereitos, loitar contra a discriminación, promover a igualdade e aumentar a participación das persoas nos procesos democráticos de toma de decisións.

E que di Nacións Unidas?

As Nacións Unidas definiron a educación en dereitos humanos como “o conxunto de actividades de capacitación e difusión de información orientadas a crear unha cultura universal na esfera dos dereitos humanos mediante a transmisión de coñecementos, a ensinanza de técnicas e a formación de actitudes”, coa finalidade de:

a) Fortalecer o respecto dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais.

b) Desenvolver plenamente a personalidade humana e o sentido da dignidade do ser humano.

c) Promover a comprensión, a tolerancia, a igualdade entre os sexos y a amizade entre todas as nacións, os pobos indíxenas e os grupos raciais, nacionais, étnicos, relixiosos e lingüísticos.

d) Facilitar a participación efectiva de todas as persoas nunha sociedade libre e democrática en que impere o Estado de dereito.

e) Fomentar e manter a paz.

f) Promover un desenvolvemento sustentable centrado nas persoas e a xustiza social.